Lista e-Usług

Poniżej zamieszczono opis e-Usług obsługiwanych przez platformę e-Wody.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie spółki wodnej/związku spółek wodnych/związku wałowego do systemu informacyjnego gospodarowania wodami

Usługa umożliwia złożenie do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wniosku o wydanie zaświadczenia o wpisie spółki wodnej/związku spółek wodnych/związku wałowego do systemu informacyjnego gospodarowania wodami

Kto może składać
Zarząd spółki wodnej/związku spółek wodnych/związku wałowego
Gdzie złożyć wniosek
Wniosek należy złożyć do właściwego miejscowo regionalnego zarządu gospodarki wodnej. Przynależność miejscową można sprawdzić na Hydroportalu.
Podstawa prawna
Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Czas realizacji
do 7 dni
Opłaty
Opłata za wydanie zaświadczenia - 17,00 złotych
Realizacja opłaty
Opłatę należy wpłacić na rachunek bankowy urzędu gminy, właściwej miejscowo dla organu, do którego kierowany jest wniosek
Autoryzacja
Logowanie przez Profil Zaufany
Uwierzytelnienie dokumenty
Profil Zaufany
Wynik usługi
Złożenie wniosku dotyczącego wydania zaświadczenia o wpisie spółki wodnej do systemu informacyjnego gospodarowania wodami

Wniosek o wpis spółki wodnej/związku spółek wodnych/związku wałowego do systemu informacyjnego gospodarowania wodami

Usługa umożliwia złożenie do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wniosku o wpis spółki wodnej/związku spółek wodnych/związku wałowego do systemu informacyjnego gospodarowania wodami

Kto może składać
Zarząd spółki wodnej/związku spółek wodnych/związku wałowego
Gdzie złożyć wniosek
Wniosek należy złożyć do właściwego miejscowo regionalnego zarządu gospodarki wodnej. Przynależność miejscową można sprawdzić na Hydroportalu.
Podstawa prawna
Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
Czas realizacji
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 10 września 2020 r. w sprawie systemu informacyjnego gospodarowania wodami
Opłaty
nie dotyczy
Realizacja opłaty
nie dotyczy
Autoryzacja
Logowanie przez Profil Zaufany
Uwierzytelnienie dokumenty
Profil Zaufany
Wynik usługi
Złożenie wniosku dotyczącego wpisu spółki wodnej do systemu informacyjnego gospodarowania wodami

Wniosek o zmianę danych spółki wodnej/związku spółek wodnych/związku wałowego w systemie informacyjnym gospodarowania wodami

Usługa umożliwia złożenie do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wniosku o zmianę danych spółki wodnej/związku spółek wodnych/związku wałowego w systemie informacyjnym gospodarowania wodami

Kto może składać
Zarząd spółki wodnej/związku spółek wodnych/związku wałowego
Gdzie złożyć wniosek
Wniosek należy złożyć do właściwego miejscowo regionalnego zarządu gospodarki wodnej. Przynależność miejscową można sprawdzić na Hydroportalu.
Podstawa prawna
Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
Czas realizacji
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 10 września 2020 r. w sprawie systemu informacyjnego gospodarowania wodami(Dz. U. z 2020 r. poz. 1656)
Opłaty
nie dotyczy
Realizacja opłaty
nie dotyczy
Autoryzacja
Logowanie przez Profil Zaufany
Uwierzytelnienie dokumenty
Profil Zaufany
Wynik usługi
Złożenie wniosku dotyczącego aktualizacji danych spółki wodnej w systemie informacyjnym gospodarowania wodami

Wniosek o wykreślenie spółki wodnej/związku spółek wodnych/związku wałowego z systemu informacyjnego gospodarowania wodami

Usługa umożliwia złożenie do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wniosku o wykreślenie spółki wodnej/związku spółek wodnych/związku wałowego z systemu informacyjnego gospodarowania wodami

Kto może składać
Starosta
Gdzie złożyć wniosek
Wniosek należy złożyć do właściwego miejscowo regionalnego zarządu gospodarki wodnej. Przynależność miejscową można sprawdzić na Hydroportalu.
Podstawa prawna
Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
Czas realizacji
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 10 września 2020 r. w sprawie systemu informacyjnego gospodarowania wodami(Dz. U. z 2020 r. poz. 1656)
Opłaty
nie dotyczy
Realizacja opłaty
nie dotyczy
Autoryzacja
Logowanie przez Profil Zaufany
Uwierzytelnienie dokumenty
Profil Zaufany
Wynik usługi
Złożenie wniosku dotyczącego wykreślenia spółki wodnej z systemu informacyjnego gospodarowania wodami

Wniosek o udostępnienie informacji w trybie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (informacji z rejestrów publicznych)

Usługa umożliwia złożenie do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wniosku o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

Kto może składać
Podmioty realizujące zadanie publiczne
Gdzie złożyć wniosek
Wniosek należy złożyć do właściwej miejscowo jednostki PGW WP. Przynależność miejscową można sprawdzić na Hydroportalu. Jeżeli zakres przestrzenny wnioskowanych informacji wykracza poza zasięg wskazanej jednostki, np. regionalnego zarządu gospodarki wodnej, wówczas wniosek należy skierować do organu nadrzędnego, np. Prezesa PGW WP.
Podstawa prawna
Na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne
Czas realizacji
nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku
Opłaty
nie dotyczy
Realizacja opłaty
nie dotyczy
Autoryzacja
Logowanie przez Profil Zaufany
Uwierzytelnienie dokumenty
Profil Zaufany
Wynik usługi
Złożenie wniosku o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

Usługa umożliwia złożenie do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wniosku o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

Kto może składać
Każdy może złożyć wniosek, na warunkach określonych ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiskaoraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Gdzie złożyć wniosek
Wniosek należy złożyć do właściwej miejscowo jednostki PGW WP. Przynależność miejscową można sprawdzić na Hydroportalu. Jeżeli zakres przestrzenny wnioskowanych informacji wykracza poza zasięg wskazanej jednostki, np. regionalnego zarządu gospodarki wodnej, wówczas wniosek należy skierować do organu nadrzędnego, np. Prezesa PGW WP.
Podstawa prawna
Na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Czas realizacji
nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku
Opłaty
Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostęnianie informacji o środowisku (Dz.U. 2010 nr 215 poz. 1415)
Realizacja opłaty
Informacja na temat płatności (jeżeli dotyczy) zostanie przekazana po rozpatrzeniu wniosku - płatności należy dokonać na wskazany rachunek bankowy PGW WP
Autoryzacja
Logowanie przez Profil Zaufany
Uwierzytelnienie dokumenty
Profil Zaufany
Wynik usługi
Złożenie wniosku o udostęnienie informacji o środowisku i jego ochronie

Wniosek o udostępnienie informacji zgromadzonych w systemie informacyjnym gospodarowania wodami

Usługa umożliwia złożenie do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wniosku o udostępnienie informacji zgromadzonych w systemie informacyjnym gospodarowania wodami

Kto może składać
Każdy zainteresowany obywatel
Gdzie złożyć wniosek
Wniosek należy złożyć do właściwej miejscowo jednostki PGW WP. Przynależność miejscową można sprawdzić na Hydroportalu. Jeżeli zakres przestrzenny wnioskowanych informacji wykracza poza zasięg wskazanej jednostki, np. regionalnego zarządu gospodarki wodnej, wówczas wniosek należy skierować do organu nadrzędnego, np. Prezesa PGW WP.
Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 10 września 2020 r. w sprawie zakresu informacji z systemu informacyjnegogospodarowania wodami podlegających udostępnianiu na warunkach określonych w art. 333 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, sposobu ich udostępniania i ponownego wykorzystania oraz wysokości opłat za ich przygotowanie i udostępnianie.(Dz.U. 2020 poz 1657).
Czas realizacji
nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku
Opłaty
Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 10 września 2020 r. w sprawie zakresu informacji z systemu informacyjnegogospodarowania wodami podlegających udostępnianiu na warunkach określonych w art. 333 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, sposobu ich udostępniania i ponownego wykorzystania oraz wysokości opłat za ich przygotowanie i udostępnianie (Dz.U. 2020 poz 1657)
Realizacja opłaty
Informacja na temat płatności (jeżeli dotyczy) zostanie przekazana po rozpatrzeniu wniosku - płatności należy dokonać na wskazany rachunek bankowy PGW WP.
Autoryzacja
Logowanie przez Profil Zaufany
Uwierzytelnienie dokumenty
Profil Zaufany
Wynik usługi
Złożenie wniosku o udostępnienie informacji zgromadzonych w systemie informacyjnym gospodarowania wodami

Zgłoszenie urządzenia wodnego w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami

Usługa umożliwia zgłoszenie do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie urządzenia wodnego w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami

Kto może składać
Właściciel urządzenia wodnego
Gdzie złożyć wniosek
Wniosek należy złożyć do właściwej miejscowo jednostki PGW WP. Przynależność miejscową można sprawdzić na Hydroportalu.
Podstawa prawna
Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
Czas realizacji
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 10 września 2020 r. w sprawie systemu informacyjnego gospodarowania wodami(Dz. U. z 2020 r. poz. 1656)
Opłaty
nie dotyczy
Realizacja opłaty
nie dotyczy
Autoryzacja
Logowanie przez Profil Zaufany
Uwierzytelnienie dokumenty
Profil Zaufany
Wynik usługi
Złożenie wniosku o zgłoszeniu urządzenia wodnego w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami

Wniosek o aktualizację wpisu urządzenia wodnego w systemie informacyjnym gospodarowania wodami

Usługa umożliwia złożenie do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wniosku o zmianę danych urządzenia wodnego w celu aktualizacji wpisu w systemie informacyjnym gospodarowania wodami

Kto może składać
Właściciel urządzenia wodnego
Gdzie złożyć wniosek
Wniosek należy złożyć do właściwej miejscowo jednostki PGW WP. Przynależność miejscową można sprawdzić na Hydroportalu.
Podstawa prawna
Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
Czas realizacji
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 10 września 2020 r. w sprawie systemu informacyjnego gospodarowania wodami(Dz. U. z 2020 r. poz. 1656)
Opłaty
nie dotyczy
Realizacja opłaty
nie dotyczy
Autoryzacja
Logowanie przez Profil Zaufany
Uwierzytelnienie dokumenty
Profil Zaufany
Wynik usługi
Zgłoszenie zmian danych urządzenia wodnego w celu aktualizacji wpisu w systemie informacyjnym gospodarowania wodami